• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Skogsgödsling

  Det bästa du gör för din skog och ditt skogsbruk.

  Att gödsla ett större skogsområde kanske känns som en nära nog omöjlig uppgift att göra med precision. När gödslet sprids från ovan med helikopter, klarar vi dock att gödsla upp till 140 hektar per dag. Resultatet syns direkt i form av en GPS-genererad, digital kartbild.

  Lägre slutavverkningskostnad

  Omkostnader vid insatser som slutavverkning och gallring, går inte att komma ifrån som skogsägare. Med gödslingsinsatser vid valda tillfällen, ökar du dock tillväxten markant och får ut mer i samband med avverkning och gallring.

  Tittar vi till exempel på en slutavverkningshorisont om åtta till tio år, kommer en gödsling i närtid att öka tillväxten med cirka 20 kubikmeter per hektar, fram till avverkning. Detta motsvarar en årlig avkastning över 10%.

  En rätt timad gödslinginsats kan även skapa förutsättningar för en extra gallring, under resan från plantor till avverkningsbar skog.

  Gödslingsprocessen börjar med en anmälan till Skogsstyrelsen där man uppger kvävegiva samt tidpunkt för utförandet. Normalt är cirka 550 kg gödsel per hektar, där 150 kg är kväve och resterande dolomitkalk, bindemedel med mera.

  Pris för ett specifikt skogsområde lämnas i form av offert, där hänsyn tas till avstånd, läge och andra förutsättningar. Ett riktpris, för en ungefärlig uppskattning är cirka 3000 SEK per hektar, för ett genomsnittligt skogsskifte vad gäller placering och storlek.

  Exempel på uppdragsgivare är finska Forest Vital (Oy) samt Sveaskog och Norra Skog.

  webb adress