• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Integritetspolicy - kunder

  Denna personuppgiftspolicy innehåller regler och riktlinjer för den behandling av personuppgifter som görs av Kallax Flyg i egenskap av personuppgiftsansvarig, oavsett vilken typ av personuppgifter det är fråga om och vems personuppgifter det rör. Syftet med personuppgiftspolicyn är att inom koncernen fastställa ramarna för den nya Dataskyddsförordningen.

  I flera fall när vi begär in personuppgifter gör vi det i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med exempelvis en kund. I fall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade.

  Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

  För att kunna ingå och hantera avtal med våra kunder behandlar Kallax Flyg personuppgifter tillhörande personer som är kunder. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Kallax Flyg har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

  Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

  Vi behandlar personuppgifter avseende kunder som vi har kundavtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, personnummer och kreditbedömning. Vi kan även behandla personuppgifter avseende företrädare på bolag som är kunder. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, adress och e-post. De som mottar uppgifterna är huvudsakligen för avtalet relevanta personer på säljavdelningen, ekonomiavdelningen, marknadsavdelningen, chefer, avtalsadministratörer och eventuella distributörer. Även helpdesk och tekniker kan komma att motta uppgifterna.

  För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

  För de fall när det finns ett befintligt kundavtal, behandlar Kallax Flyg enbart personuppgifter som är relevanta för kundförhållandet och som krävs för fullgörandet av avtalet. Personuppgifter så som företrädares namn, e-post och telefonnummer behandlas för att kunna föra dialog med kunden och i stort kunna administrera kundavtalet. Personuppgifter så som personnummer behandlas enbart om så behövs för att administrera fakturering, kreditvärdering eller dylikt. Företrädares personuppgifter kan även behandlas för ändamålet att skicka erbjudanden och reklam till kundbolaget. Företrädaren har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, se ”Rätt att invända” nedan.

  Hur länge lagras personuppgifterna?

  Kallax Flyg lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Kallax Flyg genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att kundrelationen upphört.

  Kallax Flyg kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att kundrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Kallax Flyg eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som

  Kallax Flyg tror kan vara av intresse för våra f.d. kunder. Undantagsvis sparas därför personuppgifter viss tid efter kundförhållandets upphörande eller tills att personen invänt mot direktmarknadsföring.

  Särskilt om känsliga uppgifter

  Med känsliga uppgifter avses i Policyn sådana personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, personliga åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

  Kallax Flyg behandlar aldrig känsliga uppgifter om sina kunder.

  VAD HAR DEN REGISTRERADE FÖR RÄTTIGHETER?

  Rätt till tillgång

  Den registrerade har rätt att vända sig till Kallax Flyg i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Kallax Flyg behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.

  Kallax Flyg ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas.

  Rätt till rättelse, radering eller begränsning

  Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om registrerad anser att Kallax Flyg behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

  Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall att de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats.

  Rätt att invända

  Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1, Dataskyddsförordningen. Den registrerade har även rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

  Rätt att återkalla samtycke

  Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

  Rätt att klaga till Datainspektionen

  Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen.

  Kontaktuppgifter

  Telefonnummer: 08-657 61 00

  E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

  KONTAKTUPPGIFTER

  Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på personuppgift@kallaxflyg.se

  ÄNDRINGAR AV POLICYN

  Kallax Flyg förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Policyn. Vid materiella ändringar i Policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i Policyn, kommer Kallax Flyg informera om detta på lämpligt sätt.

   

  webb adress