• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Integritetspolicy - leverantörer

  Denna personuppgiftspolicy innehåller regler och riktlinjer för den behandling av personuppgifter som görs av Kallax Flyg i egenskap av personuppgiftsansvarig. Syftet med personuppgiftspolicyn är att fastställa ramarna för den nya Dataskyddsförordningen.

  I flera fall när vi begär in personuppgifter gör vi det i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med en leverantör. I fall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade.

  Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

  För att kunna ingå och hantera avtal med leverantörer behandlar Kallax Flyg personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för leverantörerna. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Kallax Flyg har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

  Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

  Vi behandlar personuppgifter avseende företrädare på leverantörsbolag som vi har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post och adress. De som mottar uppgifterna är huvudsakligen Kallax Flygs inköps- och råvaruavdelning, ansvarig chef, VD, ekonomiavdelningen och IT-avdelningen. Vad gäller råvaruleverantörer lämnar vi uppgifter till tredje man i syfte att ge instruktioner till våra entreprenörer.

  För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

  Kallax Flyg behandlar personuppgifterna för att generellt kunna administrera inköpsavtal, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till leverantören avseende de varor eller tjänster som vi köper.

  Hur länge lagras personuppgifterna?

  Kallax Flyg lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Kallax Flyg genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att avtalsrelationen upphört.

  Kallax Flyg kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att avtalsrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Kallax Flyg.

  Personuppgifter kan behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring eller preskriptionstid. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 10 år.

  VAD HAR DEN REGISTRERADE FÖR RÄTTIGHETER?

  Rätt till tillgång

  Den registrerade har rätt att vända sig till Kallax Flyg i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Kallax Flyg behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.

  Kallax Flyg ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas.

  Rätt till rättelse, radering eller begränsning

  Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om registrerad anser att Kallax Flyg behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

  Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall att de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats.

  Rätt att invända

  Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1, Dataskyddsförordningen. Den registrerade har även rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

  Rätt att återkalla samtycke

  Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

  Rätt att klaga till Datainspektionen

  Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen.

  Kontaktuppgifter

  Telefonnummer: 08-657 61 00

  E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

  KONTAKTUPPGIFTER

  Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på personuppgift@kallaxflyg.se

  ÄNDRINGAR AV POLICYN

  Kallax Flyg förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Policyn. Vid materiella ändringar i Policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i Policyn, kommer Kallax Flyg informera om detta på lämpligt sätt.

   

  webb adress