• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Miljö-, Kvalitets- och Arbetsmiljöpolicy

  Kallax Flyg AB utför flyg och helikoptertransporter. Arbetet omfattar personal- och materialtransporter, samt inspektion och bevakning.

  Vi ska utföra vårt arbete på ett sådant sätt att det leder till nöjda kunder, en god miljö och arbetsmiljö.

  Miljö- och kvalitetsarbetet skall vara offensivt och kundinriktat så att det utgör en väsentlig köpanledning för kunden.

  Företagets och medarbetarnas agerande i interna och externa relationer skall kännetecknas av kompetens och professionalism.

  Kunder skall känna förtroende för oss.

  Vårt ansvar för flygsäkerhet, miljö, kvalitet och arbetsmoral skall vara hög och vi skall känna oss stolta för de produkter/tjänster vi producerar.

  Målsättningen skall vara att göra rätt från början så vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer, negativ miljöpåverkan och minimera moment som kan medföra ohälsa.

  Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med flygsäkerheten, kunden, miljön och arbetsmiljön i centrum.

  Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö-, kvalitet- och arbetsmiljö och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
  • Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö-, kvalitets och arbetsmiljökrav på våra affärspartners och på oss själva.
  • Vi ska genom aktivt hälsofrämjande arbete bibehålla det höga frisktalet (antalet långtidsfriska) samt den låga olycksfalls- och tillbudsstatistiken.
  • Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

  Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå. Intressenters krav ska beaktas.

  2021-11-16
  Sven Stenvall
  VD Kallax Flyg AB

  webb adress